De Oppepper


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Wensstichting Oppepper4all

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verwenmomenten, de zogenoemde Oppepperdag en de daarbij behorende werkzaamheden en activiteiten die door Wensstichting  Oppepper4all  (hierna te noemen Oppepper4all) daartoe worden georganiseerd en uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

Oppepper4all laat de verwenmomenten uitvoeren door aan haar organisatie verbonden personen en instanties. Als (een deel van) het verwenmoment wordt uitgevoerd door een derde of derden, wordt iedere aansprakelijkheid tegenover Oppepper4all van die derde of derden uitgesloten.

Aan besproken verwenmomenten kunnen geen rechten worden ontleend door de wensontvanger(s); het betrokken gezin/familie/deelnemers. De besproken verwenmomenten zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking en kunnen wegens overmacht afgelast cq verplaatst worden.

De  wensontvanger(s), het betrokken gezin/familie dienen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben afgesloten, alvorens gebruik te maken van een verwenmoment.

Oppepper4all is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijk) letsel of andere schade dan wel enig nadeel vóór, tijdens en/of na het verwenmoment.

Ten opzichte van Wensontvangers

Vrijwilligersorganisaties hebben een zorgplicht jegens hun deelnemers (en derden). Zij dienen hen te waarschuwen voor de risico’s en de gevaren die de activiteit met zich meebrengt voor de deelnemers. Indien zij niet de zorgvuldigheid in acht neemt die van een redelijk handelende organisatie verwacht mag worden, dan is zij zelf aansprakelijk.

In het geval van contractuele verplichtingen gelden de fouten van vrijwilligers bij de uitvoering van de overeenkomst als fouten van de vrijwilligersorganisatie zelf (art. 6:74 jo. 76 BW). In beginsel kan de vrijwilligersorganisatie zich exhonoreren voor fouten van hulppersonen in de overeenkomst die zij sluit met derden.

De ouders/verzorgers dan wel de aanmelder/ontvanger dient er voor zorg te dragen dat waar nodig met een (behandelend) arts wordt overlegd over de Oppepperdag en de gevolgen, zodat tevoren aan Oppepper4all aangegeven wordt indien en eventueel welke activiteiten uitgesloten zijn, dan wel onder welke beperkingen deze zouden kunnen plaatsvinden. De wensontvanger(s) is/zijn zich ervan bewust dat deelname aan verwendagen de deelnemer(s) blootstelt aan risico’s op persoonlijke verwondingen en/of schade aan persoonlijke eigendommen en is op de hoogte van het feit dat onze vrijwilligers niet altijd medisch geschoold zijn.

Oppepper4all neemt alle kosten voor haar rekening die in het kader van het verwenmoment, de activiteiten dienen te geschieden. Overige kosten aangegaan door de wensontvanger, betrokken gezin/deelnemer(s) -zonder mededeling en instemming daarvan van het Bestuur van Oppepper4all- worden niet vergoed en komen voor rekening van de  wensontvanger/betrokken gezin dan wel de deelnemer(s).

Privacy

De noodzakelijke gegevens van de wensontvanger(s) worden zorgvuldig beheerd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van het te geven verwenmoment. Vertrouwelijke informatie wordt nadien zo spoedig mogelijk verwijderd .

De wensontvanger dient vooraf schriftelijk aan Oppepper4all kenbaar te maken wanneer publiciteit niet gewenst is (media uitingen via de pers/tv e.d. ten behoeve van pr-activiteiten of via beeldmateriaal en tekst  op een cq de website van Oppepper4all). Oppepper4all is er echter niet aansprakelijk wanneer er zonder voorafgaande toestemming van Oppepper4all door derden toch enige vorm van publiciteit plaatsvindt.

Er zullen tijdens het verwenmoment door vrijwilligers van Oppepper4all foto- en/of filmopnamen gemaakt kunnen worden tbv. interne en eventueel externe niet commerciële publicatie. Het geven van toestemming tot publicatie(s) houdt tevens in dat het (foto)materiaal eigendom wordt van Oppepper4all.

Na afloop van het verwenmoment wordt aan de wensontvanger(s) een schriftelijk verslag verzocht van de Oppepperdag voor publicatie op de website als ook tbv informatie richting sponsors en belangstellenden.

Pas na overleg en schriftelijk akkoord van Oppepper4all mag er door de deelnemer(s) enige andere vorm van publiciteit aangaande deze specifieke wensvervulling worden gezocht.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin bovenvermelde voorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur van Oppepper4all.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een onderdeel van de Akkoordverklaring & Aansprakelijkheidontheffing.

NB:
Deze voorwaarden hebben geen ander doel dan er samen voor te zorgen dat een Oppepperdag voor iedereen een echte Oppepper wordt en blijft zodat we er allemaal met plezier op terug kunnen kijken!

Abcoude, 8 januari 2008
Bestuur Wensstichting Oppepper4all

 • De wens van …..

 • Wens aanvragen?

  Ga dan naar het volgende aanvraag formulier. Wens aanvragen
 • ADOPTEER een WENS

  DOE HEN EEN WENS CADEAU

  Help ons

 • Ook te vinden op

  De wensstichting Oppepper4all is ook te vinden op
  LinkedIn YouTube Facebook Hyves
 • Erkend door Belastingdienst
  ANBI nummer: 816086813